Activiteitencommissie

Onze school kent een Activiteitencommissie. Deze commissie bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen die door de commissie zijn ingesteld.
Het doel van de Activiteitencommissie is de voorbereiding en uitvoering van allerlei activiteiten, zoals feesten (Fancy Fair, St. Nicolaas, Kerstmis), school- versieren, sportdagen, schoolreisjes, inrichten schoolplein en de inzameling van oud papier.
Ouders kunnen zitting nemen in de werkgroepen.
 
Om de activiteiten te kunnen bekostigen wordt door de Activiteitencommissie van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. De hoogte van deze bijdrage is dit jaar € 39,= per leerling per jaar. De ouders ontvangen hiervoor een acceptgiro. Op de jaarvergadering in het najaar wordt verantwoording over de besteding van deze gelden afgelegd en de hoogte van het bedrag voor het komende jaar vastgesteld. Op deze jaarvergadering wordt tevens het dagelijks bestuur van de Activiteitencommissie gekozen.
 
De Activiteitencommissie vergadert regelmatig. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Bij deze vergadering is ook de vaste vertegenwoordiging van het team aanwezig.

Mevr. A. Verstegen           Voorzitter
Mevr. W. Loog                   Secretaris
Dhr. M. Bethlehem          Penningmeester


Jaarverslag AC schooljaar 2020-2021