Privacy op school


Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers (zoals bij inschrijving op onze school).  Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Esis. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Deze programma's zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze stichting.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

U heeft als ouder/verzorger het recht om de gegevens van en over uw kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de directeur.

Activiteiten van de kinderen op school en foto's die daarvan worden gemaakt worden regelmatig op het beveiligde gebied van de website van de school geplaatst. Op de openbare pagina's worden de kinderen onherkenbaar geplaatst. Daarnaast is ook de plaatselijke pers regelmatig aanwezig voor het maken van foto's tijdens bijzondere gebeurtenissen. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven op het formulier toestemming publicatie die u heeft ontvangen in de 1e schoolweek van uw kind.


Alle ISOB-scholen is er een ISOB-privacyreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement vindt u wanneer u hier klikt.

De school heeft ook een privacystatement. In dit statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en deze beveiligen.